Odkazywww.DivingInCzech.cz - projekt, který stojí za podporu
www.DivingInCzech.com - ten samý projekt, který stojí za podporu
www.lezectvi.cz - sponzor všeho, co se týkalo Pornopopu
www.bratrstvokocicipracky.cz - jedna zajímavá partička

ODKAZY HUDEBNÍ

- mladá a nadìjná berounsko-popovická rocková formace. Spøátelená...
- spøátelená kapela, která ani nemusí koncertovat, aby si získala stovky fanouškù (1264 - stav k 3.10.2004)...
Budou Vlát - beat rocková kapela, která již neexistuje však jsme se s ní dìlili o jednoho èlena
- stránky jedné berounské rockové kapely. Jak jinak, než spøátelené
Køidla - spøátelená kapela z Ústí nad Labem, kteøí hrají pouze popøedu, ale zpívají popøedu i pozadu...
NomenOmen - nechoïte s proudem - péhápéèkovej kulturní portál, který svým nezávislým pøístupem stojí za návštìvu (už jen proto, že nám dìlal reklamu...)
- sprátelená a námi oblíbená kapela, jejíž èlenové se seznámili v zahrádkáøském kroužku, kde je pojila láska k urèitému druhu zeleniny, který se odrazil i v názvu kapely
SRPEN - Sraz Pekelných Nástrojù, hudební festiválek, na jehož organizaci se podílíme
- stránky spøíznìné kapely "X", jež sebe sama nazývá punkovou legendou
- pøátelsky naladìná podkrkonošská kapela...

ODKAZY NEHUDEBNÍ (neznamená to, že hudbu èi Pornopop nepodporují...)

Lezení - základní informace o speleotechnice a o školení výškových specialistù
Lukáš - stránky kamaráda, spøíznìné duše a strùjce našich stránek
Popovický Montanistický Superklub - jeho sláva jej pøedchází, netøeba tedy komentovat